Kakovost

 

ISO-9001

Zavezanost kakovosti ostaja osnovna usmeritev in je naša najpomembnejša vrednota. Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh procesih.Bistvene vsebine sistema vodenja kakovosti (SIST EN ISO 9001:2008) so :

  • procesni pristop
  • obvladovanje dokumentacije
  • odgovornost vodstva
  • vodenje virov, ki so del procesov in organizacije. Sem uvrščamo ne le ljudi, temveč tudi materiale, opremo, prostore in ostalo potrebno
  • merjenje, analize in izboljševanje - nadzorovanje in merjenje proizvodov in procesov
  • merjenje zadovoljstva odjemalcev
  • merjenje učinkovitosti sistema vodenja ter
  • zagotavljanje stalnega izboljševanja sistema vodenja kakovosti
Sistem ravnanja z okoljem

ISO14001

Vzpostaviti in voditi ustrezen sistem ravnanja z okoljem pomeni sistematično izvajati aktivnosti za preprečevanje ali zmanjšanje obremenjevanja okolja, s tem pa tudi v kar največji meri sistematično zniževati možnosti za nastanek okolju nevarnih dogodkov.

Vzpostavljen sistem tudi vzpodbuja k nenehnemu izboljševanju in prilagajanju novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje, lastnim zahtevam ter napredku znanosti in tehnike.  

Biti okoljsko ozaveščena organizacija pomeni uživati večje zaupanje strank, lažje urejati odnose z javnostmi, vzbujati in razvijati okoljsko zavest zaposlenih in v vsakodnevno delo vpeljati sistematičnost, stalnost in razvoj.